animated rainbow divider

Jîyana Şehîd Azad Dêrikî

 

  


 

 

 

moving eye animated divider

·        Li sala 1959 li gundê Kassanê ser bi bajarê Dêrikê ve li Sûrîya Şehîd Azad Dêrikî ‘Fixredîn Emîn Muhamed’ hatîye li ser dûnyayê

·        Li gundê Kassanê xwedina xwe ya destpêkî bi dawî anîye

·        Xwendina xwe ya Amadeyî û ya Navencî li Dêrazorê li sala 1978-1979 bi dawî anîye
Derçûyê
Zanîngeha Şamê/Kûlîja Adabê/beŞê Cûgrafî sala 1983-1984

·        Boye Mamûsta li Amadeyî û Navencîyên bajarê Dêrikê tako beŞdarîya wî digel PêŞmergehin Partî li Buhara 1991 de

·        Xwedî Xêzan bo û 6 Zarok hene

·        Hêj genc bo beŞdarî di bizava Azadîxwazîya kurdî li Sûrîya kirye

·        BeŞdarî kirye di ŞoreŞa kurdî da li kurdistana baŞûr di rojên despêkê da ji Serhildana Buhara 1991 an weko PêŞmergehek di rêzên PDK de

·        Jiber rolê wî yê ber Çav û zanebona wî ya Sîyasî û çalakîyên wî yên netewî û ŞoreŞgêrî û rewŞenbîrîya wî ya berfireh boye...

1.      Kadir li Beryî Kurdistan li Zaxo

2.      Endam li Lijna(komîta) navça Zaxo-PDK

3.      Endam di Nivîsgeha Rêkxistina LeŞkerî da-Supayî 1- li Duhokê

4.      BiŞkdarî kir ye di Kongirê 11 da yê PDK weko endamek  helbijartî  ji devera Zaxo û boye endamê Lijna Ragehandinê  di  Kongire  weko nûînerê Tayê 1

5.      Berpirsê Ragehandinê û Êzgehê FM di Lijna Navça Zaxo da

 

·        Çendîn Gotar û Nivîsînên wî yên Civakî,Dîrokî,Sîyasî,û Hizrî di Govar û Rojnameyên kurdî da belav bone bitaybetî di Govara METÎN û Rojnama Xebat de.

 

Ji Pertukên wî

1.   Çerxên berî Dîrokê di Welatê dinavbera herdû Avan de,bi arabî li sala 1995 de li Duhokê li Çapxana Hawar hatîye çapkirin

2.   Bajarên Kurda ‘Welatê xwe binase’ li sala 1998 li Hewlêrê û Almanîya ji layê Hevbendîya KAWA ya filokorê kurdî hatîye çapkirin

3.   Kassan dinavbera kevi û nû de ‘destnivîs’

4.   Sûrîya îro û guherînên çav li rê ‘destnivîs’

5.   Jîyana min ya Sîyasî ‘destnivîs’

Belê mixabin hê di destpêka jîyana xweda destên çepel û qirêj gehiŞtin Giyanê wî û ew bi laŞ dûrî me kirin lê bi hizir û raman û kar û xebata li ber çav nekarîn û nikarin me jê dûr bikin û hate Şehîd kirin bi destê xwefiroþan   dojminê rastî û kurdewarîyê li Şeveka tarî da bi derba xayîntîyê li ber dergehê malê bi Şûn ve
jibeko ji xameya wî û bizavên wî zor ditirsan lewma xwestin wî tîror bikin li Ş
eva 23/24.11.1994 li Zaxo.

Hezar silav bo gîyanê wî û tev Şehîdên rêka azadîya me.

 

 

ÅäåÇ ÅÑÇÏÉ ÇáÎÇáÞ Ýí ÐßÑì ÑÍíá ÇáÔåíÏ ÇáÛÇáí ÇáãÑÍæã ÂÒÇÏ ÏíÑßí Ãä íæáÏ  ÂÒÇÏ ÏíÑßí ÂÎÑ ßí íÚæÖäÇ ÈÚãÇå æÃä íßæä ÔæßÉ ßÚãå Ýí ÍáÞ ÇáÃÚÏÇÁ æãäÝÐí ÇáÌÑíãÉ ÇáäßÑÇÁ ÝÃåáÇð Èß ÂÒÇÏð  ÂÎÑ .....ÃÈæß Ï.íÇÓíä ÏíÑßí

Back / Bizivre

/graphics/flowers/flower15.jpg 

Destpêk li:18.09.2004 Copyright © 2004-2008 [derky.de] 
Radio  ya Derikamin  info@deriky.de
www.derky.de  www.deriky.com   www.derikamin.de

 

ÝÌÑ íÈÒÛ, æÒåÑ íÊÝÊÍ, äåÑ íÌÑí, æíäÈæÚ íÊÏÝÞ.....
åßÐÇ ÇáÍíÇÉ.... ÚØÇÁ ãÊÌÏÏ, ÝÑÍ ÃÒáí Åä ÊãÓßäÇ ÈÔÚÇÑ ÇáÊÝÇÄá æÇáÃãá.... ÃÌá.... ßáãÉ ÕÛíÑÉ áßäåÇ ãÚÌã ÊÍãá Ýí ØíÇÊåÇ ßá ÇáÊäÇÞÖÇÊ..... ÝÑÍ, ÍÒä, ÖÍß, Ãáã, Ããá, ÍÈ, ÊÝÇÄá, ÎíÑ, ÔÑ, ßÂÈÉ, ÓÚÇÏÉ.....
ÇáÍíÇÉ ÈÍÑ ãÊáÇØã ÇáÃãæÇÌ, ÊÖã Ýí ÕÎÈåÇ ÇáÕÇáÍ æÇáØÇáÍ, ÇáÚÒíÒ æÇáÐáíá, ÇáÌÑíÁ æÇáÌÈÇä ÇáÝ Ñ Í æÇáÍÒíä, ÇáÕÏíÞ æÇáÚÏæ, ÇáÛÇÏÑ æÇáãÛÏæÑ, ÇáãÓÇáã æÇáãÓÊÈÏ, ÇáßÇÝÑ æÇáãÄãä.... áßäåÇ ÊÙá ßãÇ åí ÇáÍíÇÉ... äÊãäÇåÇ æäæÏ áæ ÊÎáÏ áäÇ áäÚíÔ Ýí ßäÝåÇ Ýåí áÍÙÉ Èíä ÇáæÌæÏ æ ÇáÚÏã, ÇááÍÙÉ ÇáÊí äÍíÇåÇ ÇáÂä. ÑÛã ÃääÇ áÇ äÎáÏ áßääÇ äÍÈåÇ áÝØÑÊäÇ....!! ÑÍáÊäÇ ãäåÇ æÅáíåÇ áã Êßä áäÇ ÅÑÇÏÉ ÝíåÇ, áÇ äÚÑÝåÇ Èá äÔÚÑ ÈåÇ æäÝÊÔ ÚäåÇ.... áßääÇ áÇ äÚÑÝ ãÕíÑäÇ... (æÚäÏãÇ ÊÚáã ãÕíÑß Ýí ÇáÍíÇÉ Êßæä ÅáåÇ ..!?!).
Ýåí ÓÚÇÏÉ áÇ ÊæÕÝ æÍÈ áÇ ãËíá áå ÅáÇ ÈÚíæä ÔÇÈ æÝÊÇÉ äÓãÚ ÎÝÞÇä ÞáÈíåãÇ ááÊæ ÈÚÏ Ãä ÇÌÊÇÒÊåãÇ ÓåÇã (ßíæÈíÏ) íäÙÑÇä Åáì ÇáÍíÇÉ ÈÞáÈ ãÝÚã ÈÇáÍÈ, ææÏÇ áæ Ãä ÇáÍíÇÉ ÊÊæÞÝ ÚäÏåãÇ æáÇ ÊÃÝá ÔãÓåÇ. Ýåí ÓÚÇÏÉ áÇ ÊæÕÝ ÈÚíæä æÇáÏ ØÇáãÇ ÃÑÇÏ Ãä íÑì ÝáÐÉ ßÈÏå ØÈíÈÇ Ãæ ãåäÏÓÇ ..... íÎÏã ÔÚÈå æíÑÝÚ ÇÓãå æíæÏ áæ Ãä ÇáÍíÇÉ ÊãÊÏ Èå ÃØæá....
Ýåí ÍÒíäÉ æßÆíÈÉ Ýí Úíæä ÚÌæÒ ãÏÎä ØÇÚä Ýí ÇáÓä. ÚÇäÓÉ ÊäÊÙÑ ÞØÇÑ ÇáÇÞÊÑÇä ÈÚÏ Ãä ÝÇÊåÇ æÃÎÑì ÚÞíãÉ ÊÍÓÏ æÊæÏ (áæ) ÊãÊÏ ÌÐæÑåÇ Ýí ÇáÃÑÖ áíÍÝÙ äÓáåÇ ãä ÇáÇäÞÑÇÖ... ææÇáÏÉ ÊäÙÑ Åáì ÇÈäåÇ ÇáÐí ÎÑÌ æáã íÚÏ ÔÇåÏÊå æåæ ÃÔáÇÁ.... ÏÝÇÚÇ Úä æØäå....!!!
æåí ÈÊÃãáÇÊäÇ Êáß áåÇ... Êßæä ÏÇÝÚÇ áß Ê ÇÈäÇ æãÄáÝíäÇ... áÃä ÇáÅÈÏÇÚ íæáÏ ãä ÇáãÚÇäÇÉ æÇáÍÑãÇä.... äãæÊ, æáßä ÇáÍíÇÉ ÊÈÞì... ÈÃÍÒÇäåÇ... ÈÃÝÑÇÍåÇ... ÈÍÈäÇ áåÇ.. ÈÍÈåã áåÇ..... ÝÃäÊ ÇáÚÙíãÉ.... ÝåÐÇ ÇáÍÈ ÇáÃÈÏí ÇáÐí áÇ íãíÊå ÊÞáÈ ÇáãÔÇÚÑ æÇáãæÇÞÝ æáÇ ÊäÇá ãäå ÞÓæÉ ÇáÃíÇã, åÐÇ ÇáÅÍÓÇÓ ÇáÚÌíÈ... ÈÍÈß ÇáãÓíØÑ æÇáÕÇÏÞ íÏÝÚäÇ Åáì Çáíæã ÇáÊÇáí ÈãÓáß ÌÏíÏ.... ÈÚÏ Ãä äÎáÏ Åáì ÃäÝÓäÇ ÈÚÏ ãäÊÕÝ Çááíá, äÖÚ æäØÍä Ýí ãåÈÇÌß ßá ÂãÇáäÇ æÂáÇãäÇ.... ((íäÞÕäÇ ÇáÍÈ ÇáãÊÈÇÏá)) ÝÇáÍíÇÉ Ýí ÊÞáÈÇÊåÇ æÏæÑÊåÇ ÇáãßæßíÉ ãä ÈØæä ÇáÊÇÑíÎ ÇáÓÍíÞ ÍÊì ÃÑÍÇã ÇáÍÇÖÑ ÊÏÑß ãÇ ÂáÊ Åáíå ÃÍæÇáäÇ ÈÚÏ Ãä ÊÚÇÑÝÊ Úáì ÊÑáíæäÇÊ ãäÇ ãÚ ÃÓÑÇÑåã æÊÏÑß ÚÔÞäÇ áåÇ æãÞÊäÇ áåÇ ÈãÞÏÇÑ Êßí ÝäÇ ãÚ ÙÑæÝåÇ.. æãÇ æåÈÊäÇ åí...!!
æáßä ãÇ ÇáÍíÇÉ... ÃáÇ ÊÍÊÇÌ Åáì ÈÚÖ ÇáÖÑæÑÇÊ áÏæÇãåÇ.... áäÎáÞ ÇáÂÎÑíä ãËáãÇ ÎáÞäÇ ÇáÂÎÑæä ÈíäãÇ ÃÒÇåíÑ ÇáÌÓÏ ÈÃáæÇäåÇ ÇáÞÑãÒíÉ.... æÇáæÑÏíÉ æÇáÑãÇÏíÉ ÊÓÈÍ Ýí ÝÖÇÁÇÊ ÇáÕãÊ.... ÝßíÝ Óíßæä Ôßá ÇáÍíÇÉ æäÕÝ ÇáÚÇáã íÊåíà Ýí ÇáÎäÇÏÞ æÇáäÕÝ ÇáÂÎÑ Ýí ÇáÝäÇÏÞ....!!!! ßáãÇÊí ÊÎÑÌ ãÊËÇÆÈÉ ÚäÏãÇ ÃÍÇæá Ãä ÃÕÝß ÃíÊåÇ ÇáÍíÇÉ ÝÃäÊ ÃÚÙã ãä ÇáæÕÝ æÞáÈí Ýí ÍÈß íÑßÚ ÃãÇã ÚØÇíÇß æíäÒÝ ÃãÇã ãÂÓíß .... äÑÝÖ ÇáãæÊ áÃäå äÏ áß.... ÚäÏãÇ ÃÑì ãÂÓíß ÃÔÚÑ ÈãÑÇÑÉ ÓÇÎÑÉ, ÃÔÚÑ ÈÃäß ÊÇÝåÉ, æÚäÏãÇ ÃÑì... ÇáÎíÑ... ÇáÃØÝÇá... ÇáÚÔÇÞ ÇáÕÇÏÞíä.... ÇáËÞÉ ÈÇáÐÇÊ ÃÔÚÑ ÈÝÑÍÉ ÛÇãÑÉ æÈÓãÉ Úáì ÇáÔÝÇå æäæÑ ææãíÖ Íæáí ßÃä ÇáÑÈíÚ ÚÇæÏ ÇáÙåæÑ ãÌÏÏÇ ... ãä ÊäåÏÇÊ ÚÌæÒ æÕÑÎÉ ÔÇÈ äÑì ãÚäì ÇáÍíÇÉ æåã íäÊÙÑæä ÞæÇÑÈåã ááÕÚæÏ æÇáåÈæØ/ ááÑÍíá æÇáÇÓÊÞÑÇÑ, æÅä ßÇä ÂäíÇ ... æÈíä ÇáÊäåÏÇÊ ÊÎÑÌ ÇáÐÇßÑÉ ÈÔÛÝ ÌÇãÍ Ýí ÑÍáÊåÇ ÇáÎíÇáíÉ Åáì ÇáãÇÖí ÇáÞÑíÈ æÇáÈÚíÏ.
Èíä ÑæãÇäÓíÇÊ ÇáÚÔÇÞ æÇáãÑÇåÞíä æÂåÇÊ ÇáãÓäíä æÕÑÎÇÊ ÇáÔÈÇÈ æáÇãÈÇáÇÉ ÇáÃØÝÇá ÊãÖí ÇáÍíÇÉ... áÊÏÝÚ ÇáÏãæÚ áÊÝß ØáÇÓã ÇáÕãÊ Ýí ÇáãåÏ áíÒÏÇÏ ÇáÃáã åäÇß æíÊáÇÔì åäÇ ÈÚÏ Ãä íÕØÏã ÈÌÏÇÑ ÇáÎæÝ.
áßä ÇáÔíÁ ÇáæÍíÏ ÇáÐí íÌÈ Ãä íÞÇá æÈáÇ ÞäÇÚ æÊÍÝÙ åæ ÇáÌæÇÈ Úáì ÇáÓÄÇá.... (åá ÇáÍíÇÉ ÊÓÊÍÞ Ãä ÊÚÇÔ..?).... äÚã... æáßä ÇáÌÏæì ãäåÇ.... áÛÒ ÚäÏ (ÓíÒíÝ).... ÈÃÓØæÑÊå.

 
Datenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!